Všeobecné podmínky užívání a ochrana osobních údajů

DEFINICE POJMŮ

 1. Podmínky: tyto podmínky užívání
 2. Portál: internetové stránky https://www.mujtiket.cz/
 3. MUJTIKET.CZ: Provozovatel Tomáš Pukowiec, IČ: 75241587
 4. Uživatel: osoba, která se zaregistrovala na Portálu MUJTIKET.CZ
 5. Účet: rozhraní registrovaného Uživatele obsahující mimo jiné jeho osobní či jiné údaje a uživatelské příspěvky
 6. Občanský zákoník: zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 7. GDPR: nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním Osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení Směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně Osobních údajů).

REGISTRACE A ÚČET UŽIVATELE

Každá osoba, která chce využít veškerou funkčnost Portálu, se zdarma zaregistruje vyplněním elektronického formuláře na Portálu pod odkazem Registrovat (nebo pomocí Facebooku - viz. tlačítko 'Přihlásit se přes facebook'). Každý takovýto registrovaný Uživatel může mít pouze jeden aktivní Účet.

Při registraci je registrující se osoba povinna zadat pravdivé a bezchybné údaje výlučně o své osobě. Jestliže se údaje uvedené v Účtu změní, je Uživatel povinen tyto údaje bez zbytečného odkladu aktualizovat. Údaje uvedené v Účtu se považují za správné a pravdivé. Touto bezplatnou registrací bude Uživateli vytvořen Účet.

Do Účtu vstupuje Uživatel pod uživatelským Emailem (nebo pomocí Facebooku - viz. tlačítko 'Přihlásit se přes facebook') a přístup je zabezpečen heslem. Uživatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do svého Účtu. Ztracené heslo může Uživatel obnovit prostřednictvím formuláře na Portálu(pod odkazem Přihlášení->Zapomněli jste heslo?).

Uživatel není oprávněn umožnit využívání Účtu třetím osobám. V případě, že Uživatel umožní třetím osobám přístup do svého Účtu, neodpovídá MUJTIKET.CZ za škodu, která tímto Uživateli nebo jiným osobám vznikne.

MUJTIKET.CZ si vyhrazuje právo Účet Uživatele kdykoliv jednostranně zrušit bez udání důvodu či upozornění.

Uživatel může kdykoliv zažádat o zrušení svého Účtu prostřednictvím kontaktního emailu na Portálu.

Zrušením Účtu se plně smažou všechna data, která MUJTIKET.CZ o Uživateli zpracovává a zároveň dojde k odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů Uživatele.

Uživatel je srozuměn s tím, že jeho Účet nemusí být dostupný nepřetržitě. MUJTIKET.CZ si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění změnit či zrušit jakoukoliv poskytovanou službu poskytovanou na Portálu či provádět údržbu hardwarového a softwarového vybavení. MUJTIKET.CZ neodpovídá za jakoukoliv škodu způsobenou změnou či nedostupností Portálu.

PRAVIDLA PRO UŽÍVÁNÍ PORTÁLU

Užívání Portálu je v plné míře možné po úspěšné registraci. Portál je užíván bezúplatně

Portál lze užívat pouze v souladu s těmito Podmínkami a obecně závaznými právními předpisy.

Portál zejména nesmí být užíván s cílem poškodit jiné osoby, neoprávněně zasílat či zveřejňovat neautorizovaná komerční či jiná sdělení a zasílat data obsahující počítačový kód způsobilý nepříznivě ovlivnit funkčnost hardware či software.

Uživatel není oprávněn užívat Portál jinak než pro vlastní potřebu, zejména je zakázáno jeho užití formou šíření a kopírování či další technické zpracování bez prokazatelného souhlasu MUJTIKET.CZ.

MUJTIKET.CZ uveřejňuje informace o online hazardních hrách a tudíž ji mohou používat pouze lidé starší 18 let.

Stránky jsou pouze informačního charakteru a neprovozují hazardní hry. Provozovatel těchto stránek nenabízí jakékoliv herní nebo hazardní služby, proto nedrží a nespravuje hráčské účty a nepodílí se jakýmkoliv způsobem na herních transakcích.

Informace na stránkách jsou pouze orientační, včetně zobrazených kurzů. Provozovatel stránek za správnost informací neručí.

Provozovatel stránek nenese žádnou zodpovědnost za škody způsobené v souvislosti s používáním stránky ani v souvislosti s používáním stránek, na něž se na těchto stránkách odkazuje.

Provozovatel stránek dále nenese vinu za žádné případné ztráty plynoucí z hraní hazardních her.

Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost!

OBSAH PORTÁLU

MUJTIKET.CZ odpovídá pouze za vlastní obsah zveřejněný na Portálu. Za cizí obsah, tedy zejména za obsah zveřejněný na portálu Uživatelem, odpovídá Uživatel, který obsah zveřejnil, včetně skutečnosti, že takový obsah neporušuje práva třetích osob. MUJTIKET.CZ neodpovídá za obsah zveřejněný Uživateli na Portálu ani za přesnost, správnost či aktuálnost tohoto obsahu.

Uživatel bere na vědomí a vyjadřuje souhlas s tím, že MUJTIKET.CZ uchovává údaje vedoucí k potenciální identifikaci Uživatele zveřejňujícího obsah na Portálu.

MUJTIKET.CZ neodpovídá ani žádným způsobem neručí za závazky osob inzerujících na Portálu a není stranou žádného z právních poměrů, které Uživatel případně naváže s takovými třetími osobami.

Uživatel souhlasí s tím, že MUJTIKET.CZ je oprávněna vymazat, pozměnit či zablokovat jakýkoliv údaj, sdělení, informaci, odkaz či jiný obsah. Důvodem tohoto výmazu může být zejména závadnost předmětného obsahu, a to mimo jiné proto, že je nepřesný, nesmyslný či jinak neodpovídá skutečnosti, je v rozporu s dobrými mravy nebo závadný jiným způsobem. Zhodnocení povahy obsahu včetně jeho případné závadnosti náleží výlučně MUJTIKET.CZ. Tento výmaz provádí MUJTIKET.CZ jednostranně bez nutnosti obstarat souhlas Uživatele, upozornění či udání důvodu.

Obsah, který bude Uživatelem na Portál nahrán, s výjimkou osobních údajů, není považován za důvěrný ani soukromý a může být MUJTIKET.CZ kopírován, distribuován a zveřejňován třetím stranám.

Uživatel prohlašuje, že poskytne ke zveřejnění na Portálu obsah, který je jeho duševním vlastnictvím, uděluje k jeho užití Uživatel MUJTIKET.CZ nevýhradní, přenosnou, převoditelnou, neomezenou, neúplatnou a volnou licenci. Tato licence dále přechází automaticky na právní nástupce MUJTIKET.CZ, případně na jakýkoliv subjekt, který se stane novým vlastníkem či provozovatelem Portálu.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

MUJTIKET.CZ je správcem osobních údajů ve smyslu relevantních ustanovení GDPR.

Tímto jsou ve smyslu čl. 12 GDPR poskytnuty subjektům osobních údajů informace o zpracovávání a ochraně osobních údajů a s tím souvisejících právech.

MUJTIKET.CZ zpracovává osobní údaje v souladu s GDPR, případně dalšími relevantními právními předpisy a při současném šetření práv osob, jejichž údaje jsou zpracovány. Naplňování povinností MUJTIKET.CZ v oblasti ochrany osobních údajů je nedílnou součástí fungování Portálu.

Kategorie zpracovávaných osobních údajů se řídí rozsahem, ve kterém byly MUJTIKET.CZ poskytnuty, a to zejména prostřednictvím registračního formuláře na Portále a dále údaji a informacemi získanými v rámci používání Portálu. Jedná se především o email, stejně tak jako elektronické údaje jako IP adresu či cookies, dále informace týkající se vytvořených tiketů (složených ze zápasů z porálu). V případě přihlášení přes Facebook se jedná o email, jméno a ID.

Účelem zpracování osobních údajů je jejich zahrnutí do databáze provozované v rámci Portálu a případně další obchodní či jiné aktivity, pro které budou osobní údaje zpracovávány. V případě MUJTIKET.CZ se jedná o uzavření a plnění smluv, vymáhání práv ze smluv, plnění zákonných povinností (poskytování informací zejména orgánům činným v trestním řízení, v přestupkovém či správním řízení, plnění povinností vůči mimo jiné ÚOOÚ, ČOI či ČTÚ), oprávněné zájmy MUJTIKET.CZ (ochrana základních či jiných práv MUJTIKET.CZ vyplývajících z obecných právních předpisů, vč. ochrany majetku) a účely zahrnuté v rámci uděleného souhlasu subjektů osobních údajů.

Právními tituly zpracování osobních údajů jsou zpracování za účelem uzavírání či plnění smluv, plnění právních povinností, oprávněné zájmy MUJTIKET.CZ a souhlas udělený subjektem osobních údajů.

Osobní údaje Uživatele jsou zpracovávány manuálně i automaticky, včetně profilování. MUJTIKET.CZ považuje osobní údaje za důvěrné a nebude je bez souhlasu subjektů osobních údajů či zákonné povinnosti předávat třetím osobám, ledaže se jedná o subjekt patřící do koncernu, do kterého náleží též MUJTIKET.CZ, který má sídlo v rámci Evropské unie. K osobním údajům budou mít kromě MUJTIKET.CZ přístup též třetí osoby v rámci Evropské unie – zpracovatelé, kteří poskytují vhodné záruky a jejichž zpracování splňuje požadavky dle platných právních předpisů, a které zajišťuje náležitou ochranu vašich práv.

Osobní údaje zpracovávané jsou zpracovávány po dobu trvání členství na Portálu a dobu nezbytně nutnou po jeho ukončení. Osobní údaje zpracovávané na základě souhlasu jsou zpracovávány nejdéle do doby odvolání souhlasu, což lze učinit kdykoliv a ukončit tak zároveň členství na Portálu.

Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které MUJTIKET.CZ zpracovává na základě jiného právního základu, než je souhlas (tj. zejména je‐li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech).

Subjekty osobních údajů mají dle Nařízení zejména následující práva:

 1. Právo na informace
 2. Právo na přístup k osobním údajům a jejich přenositelnost
 3. Právo na opravu nepřesných osobních údajů či jejich doplnění
 4. Právo na výmaz („právo být zapomenut“)
 5. Právo na omezení zpracování
 6. Právo vznést námitku
 7. Odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů
 8. Právo získat od MUJTIKET.CZ potvrzení o tom, zda jsou osobní údaje subjektu zpracovávány

Svá práva mohou subjekty osobních údajů realizovat prostřednictvím tohoto poučení, po přihlášení v členské sekci Portálu či kontaktováním MUJTIKET.CZ. Pro podrobnější poučení, informace o zpracování osobních údajů a výkon svých práv se subjekt osobních údajů může obrátit na MUJTIKET.CZ prostřednictvím kontaktního emailu (v sekci Kontakt v patičce stránky).

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Právní poměry mezi Uživateli a MUJTIKET.CZ se řídí právem České republiky, zejména Občanským zákoníkem a GDPR.

MUJTIKET.CZ může tyto Podmínky kdykoliv jednostranně doplňovat či měnit. O každé takovéto změně bude Uživatel informován prostřednictvím uveřejnění nového znění Podmínek na Portálu.

MUJTIKET.CZ pomáhá při výběru sázkových příležitostí a neodpovídá za škodu uživatelům způsobenou využitím pravděpodobností (pro sázení u externích sázkových kanceláří).

Tyto Podmínky jsou platné a účinné od 7. září 2019. Uživatel souhlasem s těmito Podmínkami souhlasí též s tím, aby byly tyto Podmínky aplikovány na veškerý obsah dosud poskytnutý Uživatelem MUJTIKET.CZ v souvislosti s provozem Portálu.